Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovny v Horní Suché

Obecní knihovna v Horní Suché je dle Organizačního řádu Obce Horní Suchá střediskem obce. Knihovna nemá právo vystupovat v právních vztazích svým jménem, veškerá rozhodnutí přísluší zřizovateli. Úkoly zřizovatele plní Rada obce. Rada obce Horní Suchá vydává v souladu s §4 odst.7) zákona 257/2001 Sb., v platném znění, (dále jen Knihovní zákon), tento Knihovní řád.

Článek 1
Poslání a činnost knihovny
1. Obecní knihovna v Horní Suché je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
2. Při zajišťování knihovnických a informačních služeb knihovna spolupracuje s Regionální knihovnou Karviná. Obsah a formy spolupráce jsou ošetřeny smluvně.

Článek 2
Veřejné knihovnické a informační služby
1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
• výpůjční služby
• meziknihovní výpůjční služby
• informační služby, zejména: informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, informace o dostupnosti fondů, rezervace titulů, přístup k vnějším informačním zdrojům, zejména na internetu.
2. Služby uvedené v Čl. 2, odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.
3. Knihovna poskytuje také placené služby uvedené v Ceníku poplatků a služeb, který je Přílohou č. 1 ke Knihovnímu řádu, dále jen Ceník.
4. Za registraci uživatelů účtuje knihovna poplatek dle Ceníku.

Článek 3
Registrace, základní práva a povinnosti uživatelů knihovny
1. Uživatelem knihovny je každý, kdo využívá jakékoliv služby poskytované knihovnou, například se účastní akce pořádané knihovnou, využívá internet, využívá placené služby knihovny, každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny. Údaje o těchto uživatelích knihovna zpracovává, pokud pro poskytnutí služby osobní údaje vyžaduje, například při registraci na akci pořádané knihovnou pomocí formuláře, zpracováním osobních údajů může být i fotodokumentace akce.
2. Podpisem přihlášky uzavře uživatel s knihovnou smlouvu o poskytování služeb, na základě které mu knihovna umožňuje využívat výpůjční a jiné knihovnické informační služby, a stává se tak uživatelem registrovaným. Děti do 15-ti let se stanou registrovanými uživateli knihovny na základě podpisu přihlášky jejich zákonným zástupcem, knihovna tedy zpracovává i osobní údaje zákonného zástupce dítěte.
3. Registrace se provádí osobně, za děti do 15-ti let podepisuje přihlášku zákonný zástupce. Knihovna vyžaduje k registraci předložení dokladu totožnosti a doložení následujících identifikačních a kontaktních osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu, email, telefon. Uživatel je zároveň povinen uvést adresu svého bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu. Změnu těchto údajů je povinen uživatel knihovně oznámit bez zbytečného odkladu.
4. Knihovna dále zpracovává následující osobní údaje uživatelů: číslo čtenářského průkazu, zobrazení konta čtenáře, historii výpůjček, záznamy o rezervacích a objednávkách knih, údaje o provedených peněžních transakcích, údaje o vymáhání dluhu a další.
5. Osobní údaje knihovna zpracovává dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR. Knihovna je dle tohoto nařízení správcem osobních údajů. Poučení o ochraně osobních údajů pro uživatele knihovny je Přílohou č.2 ke Knihovnímu řádu.
6. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se Knihovní řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit také stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek. Z práva použít služby knihovny jsou vyloučeni ti uživatelé, kteří nedodržují knihovní řád a svým chováním a projevy obtěžují či ruší jiné uživatele, nerespektují základní hygienická pravidla (znečistěný oděv, zápach), jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek či ohrožují bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců.
7. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
8. Veřejné prostory knihovny jsou monitorovány kamerovým systémem za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany majetku, zejména knihovního fondu, před odcizením.
9. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.
Článek 4
Pokyny pro využívání výpočetní techniky
1. Uživatel smí používat výpočetní techniku a internet na počítačích určených pro veřejnost a po předložení čtenářského průkazu.
2. Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
3. Doba užívání internetu jedním uživatelem je maximálně 1 hodina denně, v případě většího počtu zájemců o přístup k internetu smí knihovník snížit dobu užívání až na 15 min.
4. Uživatel je povinen ukončit práci na počítači 15 minut před koncem výpůjční doby nebo stanovené polední přestávky.
5. Uživateli je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
6. Se souhlasem knihovníka si může uživatel kopírovat na své nosiče dat informace získané z internetových bází dat.
7. Uživatelům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
8. Uživatel je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
9. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
10. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
Článek 5
Výpůjční řád
1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu, dále jen publikace, rozhoduje knihovník.
2. Uživatel si smí vypůjčit při jedné návštěvě maximálně 10 knih a 10 časopisů, u naučné literatury si smí půjčit jen dvě knihy stejného oboru. Výpůjční lhůta u knih je 1 měsíc, u časopisů 2 týdny. Výpůjční lhůta může být prodloužena. U výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li o publikaci další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla, ale jen po jeho předložení. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat o bezodkladné vrácení publikace před uplynutím výpůjční lhůty.
3. Žádá-li uživatel publikaci, která je půjčena jinému uživateli, může využít rezervační službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna na požádání uživatele o možnosti vyzvednutí publikace.
4. Pokud uživatel žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou. Dále je povinen zaplatit finanční náklady s tím související, např. poštovné, balné, pojištění zásilky apod. Uživatel nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
5. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, v jakém ji převzal. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu publikace nebo uhradit škodu jako při ztrátě publikace. Je zakázáno zpracovávat texty v publikacích podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
6. Ve vlastním zájmu si musí uživatel publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.
7. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Článek 6
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod
1. Pokud uživatel nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovník uživateli poplatek z prodlení. Jestliže uživatel nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
3. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození publikace a ve lhůtě stanovené knihovníkem nahradit způsobenou škodu. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě nebo požadovat finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovník podle Ceníku.
4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovník právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
5. Při půjčování mimo budovu může knihovník žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce v ceně požadovaného titulu, na kterou knihovník vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel stvrzenku a knihovník mu kauci vrátí v plné výši.
6. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Tento Knihovní řád nahrazuje Knihovní řád schválený Radou obce Horní Suchá dne 15. 5. 2018, usnesením č. 253.
2. Knihovní řád byl schválen Radou obce Horní Suchá dne 23.3.2023, usnesením č. 176, a nabývá účinnosti dne 1.5.2023.

V Horní Suché, dne.3.4.2023                                    Ing. Jan Lipner, starosta obce, v.r.